App icon

Giới thiệu - Cấm Địa Bang Hội

Tin tức  | 


Phiên bản mới Đấu Chuyển Càn Khôn đã cập nhật thêm tính năng mới "Cấm Địa Bang" dành cho bang hội. Thông tin như sau:

Tham gia

  • Bang chủ và bang phó mới có thể chọn độ khó boss Bang
  • Hình thức: Tổ đội (tối đa 3 người) hoặc tham gia cá nhân
  • 0:00 - 2:00 mỗi thứ 2 phó bản tạo mới thời gian, trong thời gian này không thể vào

Cách thức tham gia

  • Vào mục Bang => Phúc lợi => Bang hội cấm địa

  • Chọn tầng boss phù hợp với lực chiến. Chỉ có bang chủ và phó bang mới được chọn

  • Có thể ghép đội hoặc cá nhân tham gia cấm địa bang

  • Cấm địa Bang

Phần Thưởng

  • Hoàn thành cấm địa sẽ nhận được nhiều phần thưởng lớn
Cấp bậc boss Phần thưởng Số Lượng
Boss bậc 1 Mảnh Đại Lực Kim Cang Chỉ 2
Võ Mục Di Thư 300
Búa Rèn 100
Bạc khóa 10000 200
Boss bậc 2 Mảnh Đại Lực Kim Cang Chỉ 2
Võ Mục Di Thư 400
Búa Rèn 120
Bạc khóa 10000 220
Boss bậc 3 Mảnh Đại Lực Kim Cang Chỉ 3
Võ Mục Di Thư 500
Búa Rèn 140
Bạc khóa 10000 240
Boss bậc 4 Mảnh Đại Lực Kim Cang Chỉ 3
Võ Mục Di Thư 600
Búa Rèn 160
Bạc khóa 10000 260
Boss bậc 5 Mảnh Đại Lực Kim Cang Chỉ 4
Võ Mục Di Thư 700
Búa Rèn 180
Bạc khóa 10000 280
Boss bậc 6 Mảnh Đại Lực Kim Cang Chỉ 4
Võ Mục Di Thư 800
Búa Rèn 200
Bạc khóa 10000 300
Boss bậc 7 Mảnh Đại Lực Kim Cang Chỉ 5
Võ Mục Di Thư 900
Búa Rèn 220
Bạc khóa 10000 320
Boss bậc 8 Mảnh Đại Lực Kim Cang Chỉ 5
Võ Mục Di Thư 1000
Búa Rèn 240
Bạc khóa 10000 340
Boss bậc 9 Mảnh Đại Lực Kim Cang Chỉ 6
Võ Mục Di Thư 1100
Búa Rèn 260
Bạc khóa 10000 360
Boss bậc 10 Mảnh Đại Lực Kim Cang Chỉ 7
Võ Mục Di Thư 1200
Búa Rèn 280
Bạc khóa 10000 380
Boss bậc 11 Mảnh Đại Lực Kim Cang Chỉ 8
Võ Mục Di Thư 1300
Búa Rèn 300
Bạc khóa 10000 400
Boss bậc 12 Mảnh Đại Lực Kim Cang Chỉ 9
Võ Mục Di Thư 1400
Búa Rèn 320
Bạc khóa 10000 420
Boss bậc 13 Mảnh Đại Lực Kim Cang Chỉ 10
Võ Mục Di Thư 1500
Búa Rèn 340
Bạc khóa 10000 440
Boss bậc 14 Mảnh Đại Lực Kim Cang Chỉ 11
Võ Mục Di Thư 1600
Búa Rèn 360
Bạc khóa 10000 460
Boss bậc 15 Mảnh Đại Lực Kim Cang Chỉ 12
Võ Mục Di Thư 1800
Búa Rèn 400
Bạc khóa 10000 500
CHÚC QUÝ NHÂN SĨ TRẢI NGHIỆM GAME VUI VẺ!

Thoả thuận sử dụng