App icon

Ngoại Trang Mới - Tuyệt Thế Ngoại Trang

Tin tức  | 


Trong phiên bản này, Cửu Âm VNG sẽ được cập nhật thêm nhiều ngoại trang, thú cưỡi, linh sủng độc đáo, mới lạ. Quý nhân sĩ có thể xem qua những hình ảnh sau:

I. Vũ khí

1. Hà Linh Phụng Lạc Cung
  • Cách nhận: Nhận qua hoạt động hạn giờ

II. Thời trang

1. Lân Huân Bán Cẩm
  • Cách nhận: Nhận qua hoạt động hạn giờ

2. Mặc Vân Trang
  • Cách nhận: Nhận qua hoạt động hạn giờ

3. Tình Diệm Sam
  • Cách nhận: Nhận qua hoạt động hạn giờ

Thoả thuận sử dụng