App icon

Cập Nhật Ngoại Trang Mới

Tin tức  | 


Trong phiên bản này, Cửu Âm VNG sẽ được cập nhật thêm nhiều ngoại trang mới độc đáo, mới lạ. Quý nhân sĩ có thể xem qua những hình ảnh sau:

Thời trang

1. Bách Tiên Thường
  • Cách nhận: Nhận được khi nhân vật đạt Hồi Nguyên 2.

2. Thanh Sương Thường
  • Cách nhận: Nhận qua hoạt động hạn giờ.

Thoả thuận sử dụng