App icon

Hướng Dẫn Di Chuyển Nhân Vật Bản Cửu Âm PC

Tin tức  | 


Hướng Dẫn Di Chuyển Nhân Vật Bản Cửu Âm PC

  • Di chuyển bằng phím trên keyboard (như hình).

  • Sử dụng chiêu thức bằng phím trên keyboard (như hình).

Thoả thuận sử dụng