• Trong game

  07/12 - Khai Mở [S53] Mộ Dung - Cụm Server Càn Khôn

 • Trong game

  15/09 - Khai Mở [S52] Nga My - Cụm Server Tái Khởi

 • Trong game

  22/06 - Khai Mở [S51] Thiếu Lâm - Cụm Server Tái Khởi

 • Trong game

  08/06 - Khai Mở [S50] Võ Đang - Cụm Server Tái Khởi

 • Trong game

  25/05 - Khai Mở [S49] Cái Bang - Cụm Server Tái Khởi

 • Trong game

  11/05 - Khai Mở [S48] Cẩm Y Vệ - Cụm Server Tái Khởi