Phiên Bản Mới - Cái Thế Vô Song

Từ

Tìm Lại Tài Nguyên

Sự kiện | 


Tìm Lại Tài Nguyên

Trong phiên bản “Cái Thế Vô Song” tính năng tìm lại tài nguyên giúp cho các nhân sĩ nhận lại tất cả các lợi ích khi không online.

Tính năng này có thể tìm lại một số phần thưởng của các hoạt động chưa hoàn thành trong ngày trước đó.

Ngũ Hành Chiến

Có 2 cách tìm lại:

  • Tìm lại-Bạc Khóa: tốn bạc Khóa tìm lại một số đạo cụ thưởng và 70% tiền trong danh sách phần thưởng của tính năng.
  • Tìm lại-Vàng Khóa: tốn Vàng Khóa tìm lại tất cả đạo cụ thưởng và 100% tiền trong danh sách phần thưởng của tính năng.

Kính chúc chư vị Nhân Sĩ có những trải nghiệm thật khó quên cùng Cửu Âm.

Thoả thuận sử dụng