Phiên Bản Mới - Cái Thế Vô Song

Từ

Thần Binh Huyền Âm Hàn Ngọc

Sự kiện | 


Thần Binh Huyền Âm Hàn Ngọc

Phiên bản “Cái Thế Vô Song” tính năng Thần Binh sẽ được cập nhật thêm Hộp Huyền Âm Hàn Ngọc.

Ngũ Hành Chiến
Dạng Võ Phôi

Ngũ Hành Chiến
Dạng Võ Thần

Ngũ Hành Chiến
Dang Võ Cực

Ngũ Hành Chiến
Ngoại quan bên ngoài

Kính chúc chư vị Nhân Sĩ có những trải nghiệm thật khó quên cùng Cửu Âm.

Thoả thuận sử dụng