Phiên Bản Mới - Cái Thế Vô Song

Từ

Phản Sư

Sự kiện | 


Phản Sư

Tại phiên bản “Cái Thế Vô Song” tất cả Nhân Sĩ của các môn phái đều có thể chuyển đổi tự do sang Cái Bang – Hành Tẩu Giang Hồ - Vang Danh Thiên Hạ.

Điều Kiện

Ngũ Hành Chiến

 • Nhân vật đạt cấp 5.
 • Cần có Phản Sư Chứng – Mua tại Cửa Hàng (1 Vàng Khóa).
 • Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến “Giao dịch”.
 • Hoàn thành nhiệm vụ Do Thám lần đầu.

Quy Tắc

Ngũ Hành Chiến
Phản Sư

Võ học môn phái cũ có 3 cách để thay đổi:

Ngũ Hành Chiến

 • Dùng Đại Hoàn Đơn (miễn phí): học chiêu thức và nội công sơ cấp của môn phái mới. Xóa tất cả nội công và chiêu thức của phái cũ.
 • Dùng Nhân Sâm Ngàn Năm (5000 Vàng khóa): học chiêu thức và nội công sơ cấp của môn phái mới. Chiêu thức tăng bậc giữ tối đa 5 bậc, nội công tăng bậc giữ tối đa 7 bậc, đạo cụ dùng tăng bậc dư ra sẽ hoàn trả lại qua thư.
 • Dùng Thiên Sơn Tuyết Liên (5000 Vàng khóa): xóa võ học môn phái cũ , kế thừa tất cả cấp bậc chiêu thức và nội công.

Lưu Ý

 • Tham gia hoạt động khác hoặc trong khiêu chiến không thể Phản Sư.
 • Đang ở chức vị Chưởng Môn không thể Phản Sư.
 • Sau khi Phản Sư sẽ nhận chiêu thức, nội công, vũ khí sơ tương ứng của môn phái mới.
 • Nhân vật nam khi phản sư không thể chọn Nga Mi, nhân vật nữ khi phản sư không thể chọn Thiếu Lâm.
 • Trong vòng 24 giờ chỉ phản sư 1 lần.

Kính chúc chư vị Nhân Sĩ có những trải nghiệm thật khó quên cùng Cửu Âm.

Thoả thuận sử dụng