Nội Dung Phiên Bản Mới - Quần Hùng Tranh Bá

Từ đến

Thần Binh Thiên Kiếm - Tuyệt Đao

Sự kiện | 


Thần Binh Thiên Kiếm - Tuyệt Đao

1. Giới Thiệu

 • Tại giao diện Thần Binh, quý Nhân sĩ sẽ được trải nghiệm thần binh mới Thiên Kiếm - Tuyệt Đao.

Thiên Kiếm - Tuyệt Đao trong giao diện Thần Binh

Thiên Kiếm - Tuyệt Đao khi trang bị

2. Đặc Tính Tinh Luyện

 • Đặc tính tinh luyện của Thần Binh mới cũng hấp dẫn không kém ngoại hình của nó.
  • Tinh Luyện 1: Tấn công + 200, mở khóa hình dạng Võ Phôi.
  • Tinh Luyện 2: Tấn công +400, mở khóa hình dạng Võ Thần.
  • Tinh Luyện 3: Tấn công + 700, giảm sát thương hệ Thực chiêu + 1%.
  • Tinh Luyện 4: Tấn công + 1000, giảm sát thương hệ Thực chiêu +4%, mở hình dạng Võ Cực.
  • Tinh Luyên 5: Tấn công +1200.

Tinh Luyện Thiên Kiếm - Tuyệt Đao

Thoả thuận sử dụng