Nội Dung Phiên Bản Mới - Quần Hùng Tranh Bá

Từ đến

Đột Phá Bảo Vật

Sự kiện | 


Đột Phá Bảo Vật

Giới Thiệu

  • Nhấp vào giao diện Gia Viên.

  • Đối thoại với NPC Bảo Các Vệ.

Quy Tắc

  • Bảo vật phẩm 5 bậc 1 trở lên mới có thể đột phá.
  • Sau khi đột phá sẽ kế thừa cấp, tinh luyện và thuộc tính bộ của bảo vật ban đầu.
  • Đột phá giúp tăng thuộc tính trưởng thành.

Lưu Ý

  • Tinh Hoa Đột Phá – Hồng: Vào Gia Viên tìm Bảo Các Vệ, mở Bách Bảo Các rút thưởng để nhận.

  • Tinh Hoa Đột Phá – Ngọc: Vào Gia Viên tìm Bảo Các Vệ, mở Bách Bảo Các dùng Ngọc bội đổi tại Tiệm Ngân.

Thoả thuận sử dụng