Nội Dung Phiên Bản Huyết Chiến Nhạn Môn

Từ đến

Tuyệt Đỉnh Ngoại Trang - Vũ Khí

Sự kiện | 


Tuyệt Đỉnh Ngoại Trang - Vũ Khí

Phiên bản Đồ Long Tranh Bá sẽ mang đến cho quý nhân sĩ Võ Lâm những ngoại trang cho vũ khí cực độc và vô cùng khí chất.

Hình ảnh các ngoại trang:


Dương Xuân Huyền Thiết Kiếm


Thôn Kim Tuyết Ngọc Đao


Mặc Ảnh Tuyệt Thương


Thiên Hạ Đệ Nhất


Tiềm Long Huyết Vũ


Tuyệt Tình Bồ


Tỏa Hồn Phán Quan Bút

Thoả thuận sử dụng