Nội Dung Phiên Bản Huyết Chiến Nhạn Môn

Từ đến

Ngoại Trang Giang Hồ - Nhất Niên Cửu Âm

Sự kiện | 


Ngoại Trang Giang Hồ - Nhất Niên Cửu Âm

Phiên bản mới sẽ được cập nhật thêm 4 bộ ngoại trang mới đầy khí chất nhưng cũng không kém phần lãng tử. Các ngoại trang này được nhận từ hoạt động đặc biệt.

Thay Đổi Màu Ngoại Trang

Một số ngoại trang có thể thay đổi màu sắc bằng cách sử dụng Thuốc Nhuộm nhận từ hoạt động Tàng Bảo Đồ hoặc trong các sự kiện đặc biệt.

Ngoại Trang Mới


Ngoại trang Quy Trần – Dũng Mãnh Phi Thường


Cầm Sắt Y – Nhân Duyên Tiền Định


Đồng Lòng Y Phục


Bích Hà Sam – Sắc Thủ Thương Khung

Thoả thuận sử dụng