Nội Dung Phiên Bản Huyết Chiến Nhạn Môn

Từ đến

Cập Nhật - Thú Cưỡi Mới

Sự kiện | 


Cập Nhật - Thú Cưỡi Mới

Tại phiên bản mới “Huyết Chiến Nhạn Môn” tính năng Thú Cưỡi mang đến cho quý nhân sĩ Cửu Âm thêm những người bạn đường thân cận, hỗ trợ đắc lực trên bước đường hành hiệp giang hồ.

Giới Thiệu Thú Cưỡi

  • Phiên bản Đồ Long Tranh Bá sẽ có 3 loại thú cưỡi: Ô Truy, Phi Thiên Lộc.
  • Mỗi loại thú cưỡi sẽ có hiệu quả khác nhau đồng thời giúp gia tăng công lực chiến đấu.


Thú cưỡi Phi Thiên Lộc – Ô Truy

Tăng Cấp Thú Cưỡi

  • Sau khi nhận và thuần phục, có thể cưỡi Thú Cưỡi.
  • Mỗi Thú Cưởi đền có những thuộc tính sinh lực,tấn công, phòng thủ cho nhân vật, cấp Thú Cưỡi càng cao thì chỉ số lực chiến càng nhiều.
  • Dùng Lương Thảo và Yên Ngựa để nuôi dưỡng tăng sao và tăng bậc cho Thú Cưỡi.
  • Thú cưỡi không thể tham gia chiến đấu, vào chiến đấu sẽ tự động xuống thú cưỡi.

Thoả thuận sử dụng