Nội Dung Phiên Bản Huyết Chiến Nhạn Môn

Từ đến

Cập Nhật Nội Công Giang Hồ Mới

Sự kiện | 


Cập Nhật Nội Công Giang Hồ Mới

Kho tàng võ học, nội công trong Cửu Âm luôn được cập nhật đầy đủ, tái hiện bức tranh sinh động của thế giới võ học Kim Dung.

1. Nội Công Giang Hồ Huyền Ảnh Công

  • Vũ khí hỗ trợ: Thoái pháp, Côn.
  • Phẩm chất nội công: Kim.
  • Hỗ trợ hiệu quả tâm pháp: Tử Khí Đông Lai, Bất Hoạt Kim Thân, Thần Ảnh, Tiêu Hồn Thực Cốt.

2. Nội Công Giang Hồ Thiên Hoang Kinh

  • Vũ khí hỗ trợ: Thoái pháp, Côn, Triền thủ.
  • Phẩm chất nội công: Cổ phổ.
  • Hỗ trợ hiệu quả tâm pháp: Hậu Tích Bạc Phát, Thần Công Cái Thế, Thần Ảnh, Hồng Hoan Lực.

Thoả thuận sử dụng