Nội dung phiên bản Đồ Long Tranh Bá

Từ đến

Tính Năng Đấu Giá

Sự kiện | 


Tính Năng Đấu Giá

Giới Thiệu

 • Tại giao diện chính mở Tiền Trang > Chọn mục Đấu Giá.
 • Người chơi có thể đấu giá võ học, mảnh phi phong, bảo vật ngọc...

Phát Động Đấu Giá

 • Tham gia Cấm Địa Kim Đoàn có thể nhận vật phẩm đấu giá, vật phẩm đấu giá sẽ tự động được bán ở đấu giá nội bộ.
 • Đấu giá nội bộ: chỉ có thể thấy vật phẩm đấu giá Kim Đoàn đã đấu giá qua.
 • Đấu giá toàn server: khi đấu giá nội bộ kết thúc, nếu đạo cụ đấu giá không bán được sẽ vào đấu giá toàn server, tất cả người chơi có thể đấu giá vật phẩm trong đấu giá toàn sever.

Lợi Tức

 • Khi đấu giá nội bộ kết thúc, nếu bán được vật phẩm thì người chơi sẽ nhận Vàng khóa bằng giá bán vật phẩm/ số người tham gia Kim Đoàn.
 • Khi đấu giá nội bộ kết thúc, nếu đạo cụ không bán được thì mỗi người chơi nhận vàng bằng giá cơ bản vật phẩm x0.8 / số người tham gia kim đoàn.
 • Đạo cụ khi đấu giá hụt, giá giao dịch sau đó sẽ không liên quan đến lợi tức Kim Đoàn.

Tranh Giá

 • Khi ra giá phải cao hơn giá hiện tại và phải trả đủ.
 • Nếu người sau ra giá cao hơn người trước sẽ hoàn trả lại tiền đấu giá cho người trước.
 • Sau khi đấu giá kết thúc, đạo cụ sẽ được gửi cho người ra giá cao nhất qua thư.
 • Mỗi người chơi chỉ có thể cùng lúc tranh giá tối đa 100 đạo cụ.
 • Giá chót sẽ mua ngay, phải trả tiền đấu giá, vật phẩm sẽ gửi qua thư.

Thoả thuận sử dụng