Nội dung phiên bản Đồ Long Tranh Bá

Từ đến

Phó Bản Mới - Sư Môn Khiêu Chiến

Sự kiện | 


Phó Bản Mới - Sư Môn Khiêu Chiến

Giới Thiệu

  • Sư môn khiêu chiến là cách chơi Cấm Địa thông thường, cấp 70 có thể tham gia. Mỗi ngày vượt ải 1 lần.
  • Mỗi ngày 0:00 tạo mới số lần và nhật ký vượt ải.
  • Chọn ghép vào Sư Môn Khiêu Chiến sẽ ghép 3 người.

Quy Tắc

  • Trong thời gian quy định diệt tất cả thủ lĩnh trong Cấm Địa sẽ vượt ải thắng lợi.
  • Nếu phản sư trong ngày, không thể vào lại Cấm Địa này.
  • Mỗi khi diệt thủ lĩnh trong cấm địa sẽ có 1 ký hiệu diệt thủ lĩnh.
  • Tử vong trong Cấm Địa sẽ có thời gian chờ hồi sinh, không giới hạn số lần hồi sinh.
  • Trong cấm địa có bỏ phiếu hủy, sẽ không bị trừ số lần tham gia, nếu thoát xem như trốn chạy, 2 lần thoát sẽ không thể vào cấm địa này.

Phần Thưởng

Phần thưởng trong cấm địa Sư Môn bao gồm: Hồn-Sửu Nhi, Tứ Tượng ngọc bội, mảnh nội công môn phái đỉnh.

Thoả thuận sử dụng