Nội dung phiên bản Đồ Long Tranh Bá

Từ đến

Nội Công - Cửu Dương Thần Công

Sự kiện | 


Nội Công - Cửu Dương Thần Công

Tương truyền rằng nội công Cửu Dương Thần Công thất truyền trong giang hồ đã lâu, ai có được sẽ đạt cảnh giới tối cao. Nay Cửu Dương Thần Công xuất hiện trong phiên bản Đồ Long Tranh Bá. Ai sẽ kế thừa nội công đỉnh cao này?

Yêu Cầu

 • Người chơi đạt cấp 50.
 • Thông qua Kỳ Ngộ để mở tuyệt thế nội công: Cửu Dương Thần Công.

Cách Mở

 • Tại giao diện chính chọn Võ Học > Tuyệt Thế Nội Công > Đến Tô Châu đối thoại NPC Dao Kiến.
 • Sau khi đối thoại Dao Kiếm sẽ nhận bản đồ Tử Cấm Thành > Vượt bí cảnh thành công sẽ mở tuyệt thế nội công.

Quy Tắc

  • Tăng cấp nội công tuyệt thế:

   • Có thể luyện nội công tuyệt thế thông qua nội tu, luyện võ, song tu.
   • Nội tu: tích ũy thời gian truyền Tu Vi vào nội công Tuyệt Thế, 1 Tu Vi có thể truyền 1 EXP, rời mạng vẫn có thể nội tu.
   • Luyện võ: Tốn thuốc chỉ địn để tăng tốc độ truyền Tu vi vào Nội Công Tuyệt Thế.
   • Song tu: thành viên cùng bang tu luyện cùng lúc ở Bảo Địa có thể trực tiếp tăng EXP cho nội công tuyệt thế.
   • Nội Công Tuyệt Thế tăng cấp sẽ tự dừng trạng thái nội tu.
  • Tăng bậc nội công tuyệt thế:

   • Tăng bậc nội công tuyệt thế cần tốn mảnh và nội công đơn tương ứng.
   • Nội công tuyệt thế tăng cảnh giới sẽ mở tuyệt kỹ tương ứng.
  • Tuyệt kỹ:

  • Chỉ có thể dùng tuyệt kỹ sau khi vẫn công.
  • Đổi tuyệt kỹ cần có thời gian điều tức nhất định.
  • Dùng tuyệt kỹ cũng sẽ khiến tính năng đổi tuyệt kỹ rơi vào thời gian điều tức.

Thoả thuận sử dụng