Nội dung phiên bản Đồ Long Tranh Bá

Từ đến

Cập Nhật - Lang Hoàn Ngọc Động

Sự kiện | 


Cập Nhật - Lang Hoàn Ngọc Động

Mảnh cổ phổ thất truyền sẽ được cập nhật tại Lang Hoàn Ngọc Động, bao gồm 3 mảnh: mảnh Đả Cẩu Bổng Pháp, mảnh Long Trảo Thủ, mảnh Thái Cực Quyền.

Với cập nhật mới này hy vọng quý nhân sĩ sẽ nhanh chóng hơn trong việc có được cổ phổ quý giá trong Cửu Âm.

Thoả thuận sử dụng