Cập Nhật Tính Năng Mới - Phiên bản Võ Lâm Chí Tôn

Từ đến

Cập Nhật Ngoại Trang Mới

Sự kiện | 


Cập Nhật Ngoại Trang Mới

Một số ngoại trang mới được cập nhật trong Phong Vật Chí.

  • Ẩn Văn Sam
  • Hắc Bạch Vô Thường
  • Phong Thần Kình Trang
  • Dạ Lạc Tinh Hi
  • Ngoại trang Phi Phong Kim Kê

Cửu Âm VNG - Alpha TestẨn Văn Sam

Cửu Âm VNG - Alpha TestHắc Bạch Vô Thường

Cửu Âm VNG - Alpha TestPhong Thần Kình Trang

Cửu Âm VNG - Alpha TestDạ Lạc Tinh Hi

Cửu Âm VNG - Alpha TestNgoại trang Phi Phong Kim Kê

Thoả thuận sử dụng