App icon

Chế Độ PK


Chế Độ PK

Các Chế Độ PK

 • Hòa Bình: không thể tấn công người chơi khác. Khi bị người chơi Đồ Sát/ Ác Nhân tấn công có thể phản kích.
 • Đồ Sát: Tấn công tất cả người chơi, trừ đồng đội. Diệt người chơi Đồ Sát/ Ác Nhân sẽ không bị tăng điểm PK.
 • Ác Nhân: Điểm PK đủ 20 sẽ tự mở kiểu Ác Nhân. Bị diệt sẽ bị nhốt vào Đại Lao.

Cách Tính Điểm PK

 • Diệt người chơi kiểu Hòa Bình tăng 4 điểm PK.
 • Trong Đại Lao mỗi phút giảm 1 điểm PK.
 • Điểm PK về 0 mới có thể ra khỏi Đại Lao.
 • Trong Đại Lao, người chơi có thể tự do PK mà không bị tăng điểm PK.

Bảo vệ - Không Tấn Công

 • Bang Hội: Không đánh người cùng bang.
 • Môn Phái: Không đánh người cùng phái.
 • Hảo Hữu: Không đánh hảo hữu.
 • Lương Dân: Không đánh người chơi hòa bình.
 • Khóa mục tiêu: Chỉ đánh người chơi đã chọn.

Thoả thuận sử dụng