App icon

Thí Luyện


Thí Luyện

Nhân Sĩ đạt cấp 15 sẽ mở được tính năng Thí Luyện. Mỗi ngày sẽ có các loại thí luyện khác nhau, hoàn thành thí luyện càng khó thì nhận càng nhiều Kinh Nghiệm, Bạc Khóa, Huyền Thạch, v.v.

Quy Tắc

  • Thí Luyện mỗi ngày đều khác nhau, có thể khiêu chiến đơn, cũng có thể khiêu chiến tổ đổi.
  • Khi thí luyện không thể hồi sinh, bị diệt xem như thất bại, xong thí luyện có thể nhận thưởng.
  • Dựa vào thí luyện mở mỗi ngày có thể nhận Bạc Khóa, Huyền Thạch, nguyên liệu khai quang, kinh nghiệm, bảo vật.

Thoả thuận sử dụng