App icon

Nhiệm Vụ Sư Môn


Nhiệm Vụ Sư Môn

Nhân Sĩ đạt cấp 30 sẽ mở được tính năng Nhiệm Vụ Sư Môn. Nhận nhiệm vụ sư môn và hoàn thành 15 nhiệm vụ nhỏ sẽ nhận công trạng môn phái, Mảnh Chiêu Thức, Túi Mảnh Đài Đúc, Bạc Khóa, v.v.v

Quy Tắc

  • Mỗi ngày tối đa tham gia 2 lần, mỗi tuần 14 lần nhiệm vụ.
  • Có thể dùng tính năng xong ngay, tốn 20 vàng khóa mỗi lần hoàn thành 1 nhiệm vụ.
  • Mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ, đến chỗ Chưởng Môn nhân nhận phần thưởng.

Thoả thuận sử dụng