App icon

Luyện Công


Luyện Công

Nhân Sĩ đạt cấp 23 sẽ mở được tính năng Luyện Công. Luyện Công chuyển hóa thể lực thành Tu vi và Kinh nghiệm.

Quy Tắc

 • Mở vào 2 khung giờ 11:30 – 13:30 và 17:30 – 21:30 mỗi ngày.
 • Thể lực không đủ hoặc điểm mệt mỏi đạt tối đa sẽ không nhận được lợi ích khi Luyện Công.
 • Người trong phòng Luyện Công càng nhiều, Kinh Nghiệm và Tu Vi nhận mỗi vòng Luyện Công càng cao.
 • Số lần Luyện Công thành công nhiều, kinh nghiệm và tu vi nhận được càng cao.
 • Bảo Địa sẽ tăng thêm kinh nghiệm và tu vi nhận khi Luyện Công.
 • Trong quá trình Luyện Công nếu có thành viên rời khỏi, tiếp tục Luyện Công sẽ ảnh hưởng lợi ích nhận được.

Hướng Dẫn Luyện Công

 • Phòng chủ chọn chiêu thức xong nhấp Luyện Công Nhóm để mở phòng.
 • Phòng chủ gửi lời mời thế giới để mời Nhân Sĩ khác.
 • Thao tác Luyện Công theo thứ tự sắp xếp thành viên.
 • Nhân sĩ thao tác Luyện Công bằng cách nhấp vài huyệt đạo hiển thị trên màn hình.
 • Nhân sĩ đạt VIP 2 có thể dùng tự hoàn thành.
 • Chọn nút tự xong trên giao diện để tự hoàn thành Luyện Công.
 • Luyện Công trong Bảo Địa, tu vi và kinh nghiệm chuyển hóa sẽ tăng 15%.

Thoả thuận sử dụng