App icon

Hộ Thư - Đoạt Thư


Hộ Thư - Đoạt Thư

Nhấp chọn "Đoạt Thư/Hộ Thư" trong giao diện Hàng Ngày để tham gia tranh đoạt Mật Tịch Môn Phái.

Quy Tắc Đoạt Thư

 • Thời gian diễn ra Đoạt Thư vào lúc 19:00 – 19:30 mỗi ngày (trừ thứ 5)
 • Thời gian diễn ra Đoạt Thư nhân sĩ chỉ có thể đoạt thư môn phái khác
 • Trong Bản đồ Đoạt Thư, nhân sĩ có thể chiến đấu với người chơi Hộ Thư.
 • Đến Thư Đài, nhấn vào để nhận Thư Tịch.
 • Diệt người chơi mang theo Thư Tịch, có thể nhặt Thư Tịch rơi ra.
 • Khi nhận Thư Tịch, nhân sĩ phải di chuyển qua Cửa Dịch Chuyển mới có thể mang Thư Tịch về môn phái.
 • Giao Thư Tịch cho NPC Quản Lý Mật Tịch ở môn phái của mình, để hoàn thành nhiệm vụ và nhận phần thưởng.
 • Đoạt Thư thất bại, nếu chưa hết giờ có thể tiến hành lại từ đầu.
 • Nhân sĩ có thể chuyển đổi giữa các Kênh để đoạt thư.
 • Diệt người chơi trong Đoạt Thư sẽ được xếp hạng Đoạt Thư, kết thúc đoạt thư sẽ được trao thưởng Diệt Đoạt Thư.

Quy Tắc Hộ Thư

 • Thời gian diễn ra Hộ Thư vào lúc 19:00 – 19:30 mỗi ngày (trừ thứ 5)
 • Môn Phái mở Hộ Thư thì ngày hôm đó chỉ có thể bảo vệ Thư Tịch
 • Trong Bản đồ Hộ Thư, nhân sĩ có thể chiến đấu với người chơi Đoạt Thư hoặc kẻ trộm sách.
 • Diệt người chơi mang theo Thư Tịch, có thể nhặt Thư Tịch rơi ra.
 • Giao Thư Tịch cho NPC Quản Lý Mật Tịch ở môn phái của mình, để hoàn thành nhiệm vụ và nhận phần thưởng.
 • Người chơi Đoạt Thư đều là kẻ địch.
 • Nếu Hộ Thư thất bại mà chưa hết thời gian, có thể tiến hành lại từ đầu.
 • Diệt người chơi trong Hộ Thư sẽ được xếp hạng Hộ Thư, kết thúc hộ thư sẽ được trao thưởng Diệt Hộ Thư.

Thoả thuận sử dụng