App icon

Hào Kiệt


Hào Kiệt

Nhân Sĩ đạt cấp 16 sẽ mở tính năng Hào Kiệt. Tiếp nhận nhiệm vụ Hào Kiệt rồi làm theo hướng dẫn tới bản đồ chỉ định, diệt đủ số Tùy Tùng, được Hào Kiệt ẩn danh trong giang hồ đến khiêu chiến, đánh bại họ sẽ nhận thưởng.

Quy Tắc

  • Trong giao diện Hào Kiệt chọn Hào Kiệt, sau khi nhấp nhận nhiệm vụ thành công sẽ tiến hành khiêu chiến (nên tổ đội đánh Tùy Tùng nhanh hơn).
  • Có thể xem nhiệm vụ Hào Kiệt trong giao diện “Nhiệm vụ giang hồ”.
  • Cùng một lúc chỉ có thể nhận 1 nhiệm vụ Hào Kiệt.
  • Có thể vào giao diện Hào Kiệt để hủy nhiệm vụ hiện tại.
  • Sau khi đã nhận nhiệm vụ, đến bản đồ chỉ định của Hào Kiệt , đánh bại số tùy tùng và tiêu diệt Hào Kiệt nhận thưởng.
  • Mỗi lần chiến thành công nhận được kinh nghiệm, ngẫu nhiên bảo vật, v.v.

Thoả thuận sử dụng