App icon

Do Thám - Tuần Tra


Do Thám - Tuần Tra

Nhấp chọn giao diện "Hàng Ngày" chọn "Do Thám" hoặc "Tuần Tra" để tham gia, hoặc tự đến chỗ Sứ Giả Do Thám, Sứ Giả Tuần Tra ở môn phái nhận nhiệm vụ.

Mỗi ngày Nhân Sĩ có 5 lần hoàn thành do thám và 5 lần hoàn thành tuần tra.

Quy Tắc Do Thám

 • Do Thám: Nhận được tình báo võ học của đệ tử tình báo offline phái khác rồi giao cho Quản Lý Do Thám Môn Phái.

 • Nhân Sĩ có thể nhận nhiệm vụ Do Thám ở chỗ NPC Sứ Giả Do Thám.
 • Chọn đến môn phái chỉ định (Không phải bổn môn) tiến hành do thám.
 • Sau khi nhận nhiệm vụ Do Thám sẽ nhận được kỹ năng do thám dùng để đối phó đệ tử tình báo offline, sau khi dùng sẽ nhận được tình báo, thất bại sẽ bị phạt (Choáng).
 • Nhân Sĩ Do Thám sử dụng kỹ năng do thám thất bại, hoặc bị người chơi tuần tra sử dùng kỹ năng tuần tra thành công sẽ tăng điểm sơ hở, khi điểm sơ hở đạt đến mức quy định sẽ rơi vào trạng thái bại lộ, tự động đối địch với người chơi tuần tra.
 • Người chơi do thám đem tình báo nhận được (Mỗi lần tối đa 5 tình báo) về giao cho NPC Sứ Giả Do Thám và nhận thưởng.

Quy Tắc Tuần Tra

 • Tuần Tra: Cướp tình báo võ học từ người phái khác rồi đến giao cho Quản Lý Do Thám.

 • Nhân Sĩ có thể nhận nhiệm vụ Tuần Tra ở chỗ NPC Sứ Giả Do Thám.
 • Chọn Tuần Tra môn phái bổn môn để tiến hành tuần tra môn phái.
 • Sau khi nhận nhiệm vụ Tuần Tra sẽ nhận được kỹ năng tuần tra dùng để đối phó đệ tử tình báo offline, sau khi dùng sẽ nhận được tình báo.
 • Nhân Sĩ Tuần Tra có thể tấn công tiêu diệt Nhân sĩ do thán trạng thái bại lộ và nhận được số điểm tình báo của đối phương.
 • Người chơi tuần tra đem tình báo nhận được (Mỗi lần tối đa 5 tình báo) về giao cho NPC Sứ Giả Do Thám và nhận thưởng.

Phần thưởng

 • Khi giao tình báo, căn cứ vào số tình báo để nhận phần thưởng Cống hiến bang và tu vi. Cống hiến môn phái dùng đổi thưởng trong Tiệm Do Thám và Đoạt Thư.

Thoả thuận sử dụng