App icon

Cấm Địa


Cấm Địa

Nhân Sĩ đạt cấp 2 sẽ mở được tính năng Giang Hồ Cấm Địa. Tổ đội nhiều người vào thám hiểm Giang Hồ Cấm Địa nhận mảnh võ học quý hiếm.

Quy Tắc

  • Cấm Địa cần 3 người phối hợp tổ đội, trong phòng nếu có chỗ trống hệ thống sẽ ghép ngẫu nhiên liên máy chủ.
  • Trong Cấm Địa có nhiều ải, mỗi ải 1 Boss vượt ải thành công sẽ mở tiếp ải sau.
  • Sau khi đánh xong mỗi Boss trong Cấm Địa sẽ nhận thưởng của Boss đó.
  • Boss trong Cấm Địa rơi ra nhiều vật phẩm quý.
  • Vật phẩm “Trải Nghiệm” rơi ra từ Boss của Cấm Địa có thể mua vật phẩm trong Tiệm Cấm Địa.
  • Nhân Sĩ mặc định mỗi ngày sẽ có 8 lượt vượt ải Cấm Địa, Cấp VIP tăng sẽ được cộng thêm số lần Cấm Địa.

Thoả thuận sử dụng