App icon

Tinh Luyện Thần Binh


Tinh Luyện Thần Binh

Trong quá trình trải nghiệm, Nhân Sĩ đạt cấp 40 sẽ mở được tính năng Thần Binh.

  • Cửu Âm hiện tại có 6 loại Thần Binh:
Thần BinhVũ Khí Hỗ Trợ
Thất Tinh - Kiếm Kiếm
Long Nha - Đao Đao
Đa Tình - Song Thích Song Thích
Hàn Nguyệt - Chủy Thủ  Chủy Thủ 
Bá Vương - Côn Côn
Thanh Ma - Triền Thủ, Ám Khí Triền Thủ, Ám Khí
  • Nâng cấp Thân Binh: Nhân sĩ sử dụng vật phẩm Đá Đúc, Bùa, Đá Luyện, Thần Binh Phổ, Bạc Khóa để nâng cấp Thần Binh.
  • Cấp độ Thần Binh: Mỗi thần binh sẽ được chia làm 4 cấp độ để nâng cấp.
Cấp ĐộHiệu Ứng Cộng
Cấp 1 Hiệu ứng cộng
Cấp 2 Sát thương thực chiêu vũ khí +8000, mở ngoại trang vũ khí Võ Thần
Cấp 3 Tấn Công +500, mở hiệu ứng tấn công nhóm của thần binh
Cấp 4 Sát thương thực chiêu vũ khí +16000, mở ngoại trang vũ khí Võ Cực

Thoả thuận sử dụng