App icon

Nhiệm Vụ Bí Cảnh


Nhiệm Vụ Bí Cảnh

Nhiệm vụ Bí Cảnh trong Cửu Âm được chia làm 2 loại: Bí Cảnh Nội Công, Bí Cảnh Chiêu Thức.

 • Bí Cảnh Chiêu Thức:
  • Phần Thưởng: Hoàn thành Bí Cảnh Chiêu Thức sẽ nhận được rương bí cảnh có thể mở ra được mảnh võ học cổ phổ không khóa.
  • Cách Thức Vượt Bí Cảnh:
   • Bước 1: Thu thập đủ 4 vật phẩm sau: Tử Ngọ Châm, Mai Hoa Đồng, Hỏa Tịch Lịch, Tinh Vô Hồn. Nhân sĩ có thể mua từ Cửa Hàng, chiến Boss Tinh Anh, Boss Thế Giới, Phó bản Cấm Địa.
   • Bước 2: Ghép 4 vật phẩm trên thành vật phẩm Hộp bí Cảnh.
   • Bước 3: Nhân Sĩ mang vật phẩm Hộp Bí Cảnh đến NPC Chủ Tiệm Cầm Đồ. Chọn Bí Cảnh Chiêu Thức và nhận được Thiên Càn Bội.
   • Bước 4: Sử dụng Thiên Càn Bội (có thể mua Thiên Càn Bội trong Cửa Hàng) để mở Bí Cảnh Chiêu Thức, hoàn thành bí Cảnh và nhận Rương Chiêu Thức.
 • Bí Cảnh Nội Công:
  • Phần Thưởng: Hoàn thành Bí Cảnh Nội Công sẽ nhận được rương bí cảnh có thể mở ra được mảnh nội công cổ phổ không khóa.
  • Cách Thức Vượt Bí Cảnh:
   • Bước 1: Thu thập đủ 4 vật phẩm sau: Tử Ngọ Châm, Mai Hoa Đồng, Hỏa Tịch Lịch, Tinh Vô Hồn. Nhân Sĩ có thể mua từ Cửa Hàng, chiến Boss Tinh Anh, Boss Thế Giới, Phó bản Cấm Địa.
   • Bước 2: Ghép 4 vật phẩm trên thành vật phẩm Hộp bí Cảnh.
   • Bước 3: Nhân Sĩ mang vật phẩm Hộp Bí Cảnh đến NPC Lâm Phú Quý. Chọn Bí Cảnh Nội Công và nhận được Địa Khôn Bội.
   • Bước 4: Sử dụng Địa Khôn Bội (có thể mua Địa Khôn Bội trong Cửa Hàng) để mở Bí Cảnh Nội Công, hoàn thành bí Cảnh và nhận Rương Nội Công.

Thoả thuận sử dụng