App icon

Cường Hóa Trang Bị


Cường Hóa Trang Bị

Cường hóa trang bị là một tính năng không thể thiếu trên con đường mạnh hóa nhân vật.

Trong giao diện màn hình chính các Nhân Sĩ nhấn Icon Cường Hóa để mở giao diện Cường Hóa Trang Bị.

Có tổng cộng 5 tính năng mạnh hóa trang bị: Cường Hóa, Tôi Luyện (cấp 45 mở), Khai Quang, Tăng Cấp, Tách.

  • Cường Hóa: Ở giao diện Cường Hóa, Nhân Sĩ sử dụng bạc khóa và Huyền Thạch để cường hóa tăng chỉ số trang bị lên cao nhất.
  • Tôi Luyện: Trang bị đạt cấp 45 trở lên sẽ mở tính năng Tôi Luyện. Nhân Sĩ sử dụng bạc khóa để mở dòng tôi luyện, sử dụng vật phẩm Búa Rèn để mở những dòng thuộc tính và khảm những dòng thuộc tính cần thiết vào các ô trang bị.
  • Khai Quang: Mỗi món trang bị khai quang sẽ cần nguyên liệu khác nhau. Nhân Sĩ sẽ được gợi ý nguyên liệu khi khai quang một món trang bị.
  • Tăng Cấp: Tăng Cấp trang bị là một yếu tố quan trọng tăng giới hạn Cường Hóa, Khai Quang. Nhân Sĩ sẽ được gợi ý nguyên liệu khi Tăng cấp một món trang bị.
  • Tách: Khi thu thập được trang bị có phẩm chất tốt, Nhân Sĩ có thể sử dụng tính năng tách nguyên liệu từ trang bị cũ và bắt đầu cường hóa, khai quang cho trang bị mới.

Thoả thuận sử dụng